ಬ್ಯಾನರ್_ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಗುರುತು ಮಾಡುವ ಸಲಕರಣೆ