ಬ್ಯಾನರ್_ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಭಾರತ ವಿಜಿಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ರುವಾನ್ಮಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

ಭಾರತ ವಿಜಿಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 6 ಗಂಟೆಗೆ ರುವಾನ್ಮಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರುthಡಿಸೆಂಬರ್.ಜಾಯ್ಲೇಸರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಅಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಲೇಸರ್ ಗುರುತು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

ಸುದ್ದಿ1
ಸುದ್ದಿ2

ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಡಿಸೆಂಬರ್-06-2022